Algemene Voorwaarden

  1. Kuin Van Overbeek notariaat B.V., is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ter uitoefening van de notariële praktijk.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten die de cliënten van Kuin Van Overbeek notariaat B.V. aan Kuin Van Overbeek notariaat B.V. of aan de werknemers van Kuin Van Overbeek notariaat B.V. verstrekken. Kuin Van Overbeek notariaat B.V., de werknemers van Kuin Van Overbeek notariaat B.V., en voormalige werknemers van Kuin Van Overbeek notariaat B.V. – en voorzover van toepassing – met inbegrip van hun eventuele erfgenamen van de hiervoor bedoelde personen, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
  3. Alle opdrachten, aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Kuin Van Overbeek notariaat B.V.. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is Kuin Van Overbeek notariaat B.V., alsmede de werknemers van Kuin Van Overbeek notariaat B.V. niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
  4. Kuin Van Overbeek notariaat B.V. zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden welke worden ingeschakeld om werkzaamheden te verrichten in het kader van de gegeven opdracht, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen, fouten en de gevolgen van deze tekortkomingen en fouten van deze derden, is uitgesloten.
  5. Iedere aansprakelijkheid van Kuin Van Overbeek notariaat B.V. bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek verstrekt. Kuin Van Overbeek notariaat B.V. verleent nadrukkelijk geen fiscale adviezen met betrekking tot de door haar te verrichten opdrachten, behoudens voorzover nadrukkelijk anders wordt overeengekomen of uit de aard van de verleende dienst anders voortvloeit. Mitsdien aanvaardt Kuin Van Overbeek notariaat B.V. geen enkele aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van fiscale aspecten van door haar uitgevoerde opdrachten.
  6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  7. Voor de dienstverlening zullen de door Kuin Van Overbeek notariaat B.V. gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en Kuin Van Overbeek notariaat B.V. schriftelijk anders is overeengekomen. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. Kuin Van Overbeek notariaat B.V. is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door Kuin Van Overbeek notariaat aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor van Kuin Van Overbeek notariaat gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en Kuin Van Overbeek notariaat B.V. schriftelijk anders is overeengekomen.
  8. Het verschuldigde honorarium en de eventueel verschuldigde voorschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van het passeren daarvan, in het bezit te zijn van Kuin Van Overbeek notariaat B.V.. Kuin Van Overbeek notariaat B.V. is bevoegd tussentijds te declareren, en in ieder geval na ommekomst van een termijn van 6 weken na opdrachtverlening en steeds na een daaropvolgende periode van 6 weken. Voor facturen van Kuin Van Overbeek notariaat B.V. geldt een betalingstermijn van 15 dagen na dagtekening van de factuur. Facturen betrekking hebbende op ondernemingsrechtelijke werkzaamheden worden vermeerderd met een kantoortoeslag van 6%, ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, registratie-, telefoon-, fax- en kopieerkosten, et cetera).
  9. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota, een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Kuin Van Overbeek notariaat B.V. vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, waaronder incassokosten, alsmede terzake van de door Kuin Van Overbeek notariaat B.V. bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment wettelijke rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
  10. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Kuin Van Overbeek notariaat B.V. is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechts-verhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.